Statut Zlaté stuhy

Statut Výroční ceny Zlatá stuha

I. Základní ustanovení
Výroční cena Zlatá stuha je celostátní ocenění v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež v České republice. Jejím posláním je ocenit významné a hodnotné tvůrčí i ediční činy v níže uvedených kategoriích a vyjádřit tímto způsobem kulturní i společenskou prestiž jak oceněných děl a jejich autorů, tak i tvorbě, vydávání a šíření kvalitních knih pro děti a mládež jako celku.

II. Vyhlašovatelé Výroční ceny Zlatá stuha
§ 1. Vyhlašovatelem Výroční ceny Zlatá stuha je Česká sekce IBBY - Společnost přátel knihy pro mládež, IČ: 48551805, se sídlem v budově Památníku národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, registrována jako občanské sdružení MV ČR 4. 3. 1993 pod č. j. VSC/1-18910/93-R. Spolupořadateli soutěže jsou Památník národního písemnictví, Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Vyhlášení ceny organizačně připravuje a řídí direktorium, které tvoří pověření zástupci vyhlašovatele a spolupořadatelů (dále jen „Direktorium“). Direktorium se sejde vždy do konce ledna příslušného ročníku vyhlášení Výroční ceny Zlatá stuha.
§ 2. Vyhlašovatelé se podílejí na organizaci a financování ceny s využitím sponzorských příspěvků, příspěvků MK ČR a dalších zdrojů.

III. Organizace Výroční ceny Zlatá stuha
§ 1. Ceny jsou vyhlašovány jednou do roka.
§ 2. Ceny jsou udíleny ve čtyřech oblastech české knižní tvorby pro děti a mládež:
Původní česká slovesná tvorba
Překlad
Výtvarná tvorba
Komiksová tvorba
Všechny ceny v jednotlivých oblastech mají rovnocennou hodnotu.
§ 3. Knihy navržené k ocenění mohou přihlásit jejich nakladatelé, autoři, překladatelé a odborní pracovníci v oblasti literatury pro děti a mládež. Přihlášena může být kniha (tj. tisková rozmnoženina literárního díla) v českém jazyce jakéhokoli autora, která byla v Soutěžním roce poprvé vydána nakladatelstvím se sídlem v České republice.
§ 4. Knihy mohou být písemně přihlašovány v průběhu celého soutěžního roku, jímž se rozumí kalendářní rok předcházející udělení ceny (dále jen „Soutěžní rok“), nejpozději však do 15. ledna následujícího kalendářního roku na adresu: Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Mikulandská 5, 116 74 Praha 1, s označením „Zlatá stuha“.  Spolu s přihláškou zašle přihlašovatel na tutéž adresu dva výtisky knihy, kterou navrhuje k ocenění. Přihlašovatel zasláním přihlášky a dvou výtisků přihlašovaných knih souhlasí a bere na vědomí, že zaslané výtisky navrhované k ocenění nebudou přihlašovateli vraceny. Jeden výtisk od každého titulu bude uložen ve fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež.
§ 5. Nominované a vítězné knihy budou podle možnosti vystaveny na domácích a mezinárodních akcích, archivovány v domácích i zahraničních kolekcích.

IV. Poroty Výroční ceny Zlatá stuha
§ 1. Cenu udělují čtyři na sobě nezávislé poroty, které hodnotí původní českou slovesnou tvorbu, překlad, tvorbu výtvarnou a tvorbu komiksovou. Spolupořadatelé na základě svých profesních zaměření navrhnou členy jednotlivých porot do konce Soutěžního roku takto:
Porota pro oblast Původní česká slovesná tvorba:
Česká sekce IBBY - Společnost přátel knihy pro mládež + Památník národního písemnictví – 3 členové poroty
Porota pro oblast Překlad:
Obec překladatelů – 3 členové poroty
Porota pro oblast Výtvarná tvorba:
Klub ilustrátorů dětské knihy – 3 členové poroty
Porota pro oblast Komiksová tvorba:
Česká sekce IBBY - Společnost přátel knihy pro mládež – 1 člen poroty
Klub ilustrátorů dětské knihy – 1 člen poroty
Obec překladatelů – 1 člen poroty

Porotci jsou vybírání na základě odborného vzdělání, dlouholetých aktivních zkušeností v oboru anebo významného kulturního přínosu v oboru (mezinárodní nebo národní ocenění).
Složení porot potvrdí Výbor České sekce IBBY do 31. ledna roku následujícího po Soutěžním roku. V případě, že spolupořadatelé nenavrhnou porotce pro danou oblast tvorby, učiní tak Česká sekce IBBY.
§ 2. Porotci mohou být jmenováni opakovaně, avšak vždy s tím, že žádný člen příslušné poroty nesmí být opakovaně jmenován pro více než tři bezprostředně po sobě následující Soutěžní roky. Porotce je oprávněn jmenování odmítnout nebo se v průběhu funkčního období funkce porotce vzdát. V případě předčasného ukončení funkce některého z porotců jmenuje Direktorium náhradního člena poroty.
§ 3. Pokud se v některé z kategorií více než polovina porotců zdrží hlasování, nebude v této kategorii vyhlášen vítěz.
§ 4. Člen poroty se nesmí v daném Soutěžním roce ucházet o Výroční cenu Zlatá stuha se svou knihou. Je-li některý z porotců osobou blízkou ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve vztahu k některému z přihlášených či ve vztahu k nakladateli přihlášené knihy nebo osobou propojenou s ním, je tato skutečnost překážkou výkonu funkce porotce v příslušné porotě. O těchto skutečnostech je každý porotce povinen poté, co bude seznámen se seznamem přihlášených, učinit čestné prohlášení.
§ 5. Porota hlasuje v tajném hlasování. Počty hlasů, jichž dosáhly nominované a vítězné tituly, se nezveřejňují.

V. Závěrečné zasedání porot Výroční ceny Zlatá stuha
§ 1. Zasedání porot probíhá dvoukolově. V prvním kole, které musí být uzavřeno do 10. března následujícího kalendářního roku po Soutěžním roce, nominují poroty maximálně 4 díla (tvůrce) v každé kategorii dle části VI tohoto statutu.
§ 2. V druhém kole, které musí být uzavřeno do 15. dubna, rozhodnou poroty na základě nominací o udělení Výročních cen Zlatá stuha v kategoriích dle části VI. V každé kategorii může být udělena jen jediná Výroční cena Zlatá stuha. Poroty mají právo rozhodnout, že v některé kategorii Výroční cena Zlatá stuha udělena nebude.
§ 3. O výběru nominací i o udělení Výročních cen Zlatá stuha vedou poroty písemný zápis.
§ 4. Ocenění tvorby v jednotlivých kategoriích cenami, resp. nominací na Výroční cenu Zlatá stuha je vyjádřeno stručnou formulací, která je uvedena v příslušném diplomu a dalších doprovodných materiálech.
§ 5. Tato formulace podle § 4. části V. je zveřejněna při vyhlašování nominací a cen Výroční ceny Zlatá stuha, je dána k dispozici sdělovacím prostředkům i jiným zájemcům a je zaznamenána v průběžném archivu Výroční ceny Zlatá stuha, který je veden u vyhlašovatele i spolupořadatelů.


VI. Kategorie Výroční ceny Zlatá stuha
Ve čtyřech oblastech knižní tvorby jsou hodnocena díla. Dílem se rozumí kniha (tj. tisková rozmnoženina literárního díla) v českém jazyce jakéhokoli autora, která byla v Soutěžním roce poprvé vydána nakladatelstvím se sídlem v České republice.
§ 1. V oblasti Původní česká slovesná tvorba jsou oceňována původní slovesná díla pro děti a mládež, která byla publikována v Soutěžním roce, v následujících kategoriích:
a) beletrie pro děti
b) beletrie pro mládež
c) literatura faktu pro děti a mládež
d) teorie a kritika literatury (umění) pro děti a mládež
§ 2. V oblasti Překlad jsou oceňovány překlady děl pro děti a mládež, které byly publikovány v Soutěžním roce, v následujících kategoriích:
a) beletrie pro děti
b) beletrie pro mládež
c) literatura faktu pro děti a mládež
§ 3. V oblasti Výtvarná tvorba jsou oceňovány původní ilustrace a grafická úprava děl, která byla publikována v Soutěžním roce, v následujících kategoriích:
a)  knihy pro mladší děti
b) knihy pro starší děti a mládež
c) literatura faktu pro děti a mládež
d) výtvarný počin roku
§ 4. V oblasti Komiksová tvorba pro děti a mládež je oceňováno dílo, které bylo publikováno v Soutěžním roce.
§ 5. V každé z kategorií mohou být nominovány nejvýše 4 knihy.'
§ 6. Porota má právo neudělit nominace ani ceny v kategorii, v níž podle soudu porotců v daném roce nevznikne žádné hodnotné dílo.
§ 7. Každá z porot může navrhnout cenu ve zvláštní kategorii. Zvláštní kategorií může být v případech výjimečných a hodných mimořádné pozornosti: ocenění dlouhodobé, resp. celoživotní tvůrčí práce v oblasti slovesné, výtvarné a překladatelské, ocenění nakladatele za ediční počin včetně edičních řad. Návrhy jednotlivých porot potvrzuje Česká sekce IBBY.
§ 8. Ocenění může být uděleno in memoriam, pokud se takové ocenění vztahuje k Soutěžnímu roku.


VII. Ocenění Výroční ceny Zlatá stuha
Nominace a ceny Výroční ceny Zlatá stuha
§ 1. Knihy nominované na Výroční cenu Zlatá stuha vyhlásí Direktorium do konce dubna roku následujícího po Soutěžním roku.
§ 2. Ocenění Výroční ceny Zlatá stuha vyhlásí a slavnostně předá Direktorium do konce května roku následujícího po Soutěžním roku.
§ 3. Součástí ocenění je diplom, dle možností i věcná cena uměleckého charakteru.
§ 4. Výroční cena Zlatá stuha není spojena s finanční odměnou.
§ 5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo cenu neudělit nebo udílení cen odvolat nebo zrušit.


VIII. Zvláštní ustanovení
§ 1.  Direktorium zajistí diplomy (v případě možností i věcné ceny uměleckého charakteru), které nejsou spojeny s finančními odměnami.
§ 2.  Direktorium zajistí slavnostní předání cen.
§ 3.  Direktorium zajistí podle svých možností propagaci Výroční ceny a publicitu jejích výsledků včetně přizvání zástupců medií k slavnostnímu předání cen.
§ 4. Vyhlašovatel ani spolupořadatelé nenesou náklady přihlašovatelů ani nominovaných spojené s Výroční cenou.

IX. Závěrečné ustanovení
§ 1. Tento statut nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
§ 2. Jeho jednotlivá ustanovení mohou být měněna pouze se souhlasem Direktoria, a to pouze takovými dodatky, které jednotliví členové Direktoria signují.

Za Česká sekce IBBY - Společnost přátel knihy pro mládež  – Jana Čeňková, předsedkyně.
za Památník národního písemnictví –  Zdeněk Freisleben, ředitel PNP
za Klub ilustrátorů dětské knihy – Renáta Fučíková, předsedkyně
za Obec překladatelů – Jarka Vrbová, pověřený zástupce

  Projednáno dne 30. 10. 2014


Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy